Privacy Verklaring

Artikel 1: Inleiding

Dit is de Privacy Verklaring van Ennu voor de Verandering (Ennu). In deze verklaring lees je hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die we in ons contact met onze opdrachtgevers en samenwerkingspartners verkrijgen. Ennu voor de Verandering voldoet aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens).

Artikel 2: Verzamelde persoonsgegevens

De privacy van onze opdrachtgevers en samenwerkingspartners, is heel belangrijk voor ons. Wij doen ons uiterste best om deze gegevens te beschermen. Om opdrachten uit te voeren en onze dienstverlening te waarborgen, hebben we een aantal persoonsgegevens nodig. Ennu verwerkt deze persoonsgegevens omdat een opdrachtgever deze gegevens verstrekt, of omdat mensen met wie wij samenwerken deze gegeven aanreiken.

Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

  • Het communiceren met mensen in het kader van de uitvoering van een opdracht;
  • Het verlenen en factureren van onze diensten;
  • Het verzenden van producten, downloads en nieuwsbrieven;
  • Om de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Ennu uit te kunnen voeren;
  • Het treffen van maatregelen om de dienstverlening te verbeteren;
  • Het verstrekken van informatie of aanbiedingen.

Artikel 3: Verstrekking aan derden

Ennu verstrekt persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een opdracht, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het verstrekken aan derden is afhankelijk van de diensten die verleend worden.

Deze derden vallen onder de volgende categorieën:

  • Samenwerkingspartners in het kader van een opdracht, waaronder onderaannemers
  • Onze boekhouder.

Artikel 4: Minderjarigen

Ennu heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 18 jaar. We bieden daarom ook geen diensten aan minderjarigen. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op. Dan verwijderen wij deze informatie.

Artikel 5: Beveiliging

Ennu gebruikt up-to-date beveiligingssoftware om gegevens op haar informatiesystemen te beschermen (firewall, antivirus programma, VPN-verbinding). Er wordt wekelijks een back-up gemaakt van alle belangrijke gegevens).

Artikel 6: Gegevens van websitebezoek

Wij ontvangen gegevens van bezoekers aan onze website. Het gaat om statistieken die wij gebruiken om een beter beeld te krijgen van het gebruik van de website, om deze verder door te ontwikkelen. Daarbij maken wij geen gebruik van cookies.

Artikel 7: Gegevens inzien en aanpassen

Persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt kun je opvragen en laten verwijderen.

Artikel 8: Bewaartermijn gegevens en inzage

Wanneer wij een opdracht en/of samenwerking beëindigen, dan bewaren wij sommige gegevens op basis van de wettelijke bewaartermijn van 10 jaar. Wij verwijderen gegevens die niet meer nodig zijn. Na de wettelijke bewaartermijn vernietigen wij alle gegevens.

Opdrachtgevers en samenwerkingspartners hebben recht op inzage van de gegevens die wij verzameld hebben nadat een opdracht of samenwerking is beëindigd. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen via info@ennuvoordeverandering.nl. Wij reagaren dan zo snel mogelijk, maar tenminste binnen één week op dit verzoek.

Artikel 9: Klacht

Als je een klacht hebt over de verwerking van persoonsgegevens dan vragen wij je hierover contact met ons op te nemen via via info@ennuvoordeverandering.nl Ben je van mening dat de klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens niet voldoende is opgelost, dan kun je terecht bij de relevante privacytoezichthouder.

Artikel 10: Opnemen (video)telefoongesprekken

(Video)telefoongesprekken wordt niet opgenomen tenzij daar vooraf toestemming voor wordt verleend (bijvoorbeeld in het kader van een interview of het uitwerken van een vergaderverslag).

Artikel 11: Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Verklaring. Het verdient aanbeveling om het geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent


Amsterdam, 12 september 2020
Voor vragen, mail info@ennuvoordeverandering.nl of bel 06-56458676