Een paar maanden na het project sprak ik mijn opdrachtgever. “Wij hebben tijdens het project stevige gesprekken gevoerd. Dat was niet makkelijk maar het ging wel altijd over de inhoud. Die gesprekken hebben mij op een positieve manier beïnvloed. Je hebt mij anders naar het vraagstuk leren kijken. Ik ben er stellig van overtuigd dat gemeentes “Paul Engel’s” nodig hebben als zij met dit type opgaven aan de slag gaan. Zij hebben professionals nodig die met een been in de samenleving staan en met het andere been in het systeem. Als je lang bij de overheid werkt dan kan je bedrijfsblind worden; je bent geneigd om te denken vanuit regels, systemen en beleid. Daardoor kijk je misschien net te vaak naar wat niet kan in plaats van naar wat wel kan. Daarom haal ik je graag nog een keer binnen voor een volgende klus.”

De Doorbraakmethodiek
Projectleiderschap

“Help ons te doen wat nodig is. Help ons te doen wat mogelijk is...

14 gemeenten worden door staatsecretaris Paul Blokhuis uitgedaagd om het aantal dak- en thuisloze jongeren terug te brengen naar nul. Dat is in vele opzichten een uitdaging. Ten eerste gaat het om grote aantallen. Landelijk registreerde het CBS in 2020 8,5 duizend jongeren dak- en thuislozen in de leeftijd van 18 tot 27. In een grote stad gaat het al snel om 350 geregistreerde jongvolwassenen maar het zullen er ongetwijfeld meer zijn; velen duiken om wat voor reden ook weg en melden zich nooit aan de poort van een instantie. Ten tweede gezien de problematiek. Veel jongeren dragen stapels problemen met zich mee: schulden, geen vaste woonplek, geen vast inkomen, onafgemaakte opleidingen, geen stabiel netwerk van familie of vrienden, soms verslaving, soms problemen met hun (geestelijke) gezondheid. Problemen waar nu eenmaal geen kant-en-klare oplossingen tegenover staan. Ten derde vanwege het systeem, de wetten en de regelgeving. Gemeenten bijvoorbeeld, zijn gebonden aan aanbestedingsprocedures en contractmanagement en zijn in de uitvoering afhankelijk van partners met wie zij samenwerken. Strakke spelregels en financieringsstromen kunnen partijen beletten om te doen wat goed en nodig is

Opdracht

Organiseer de bijdrage van onze gemeente aan het landelijk actieprogramma. Doe dat op bestuurlijk niveau door onze wethouder in stelling te brengen in het bestuurlijk overleg. Doe dat door intern afstemming te zoeken met aanpalende beleidsterreinen. Doe dat door innovatieve oplossingen te realiseren met professionals van onze contractpartners. En zorg ervoor dat dit gecoördineerd uitgevoerd wordt, in samenspraak met andere gemeentes die aan het actieprogramma meedoen. Gezien alles wat wij al doen vragen wij je om je bijzonder in te spannen voor jongvolwassen vrouwen in een kwetsbare positie; kunnen wij voorkomen dat zij op straat (of in het verkeerde circuit) belanden?

Samenwerking

In de opdracht wordt samenwerkt met partners van binnen en buiten de gemeente. Ten eerste met het programmateam van VWS en de projectleiders van andere gemeenten. Ten tweede met medewerkers van de betrokken (beleids)afdelingen van de gemeente, waaronder Maatschappelijke Opvang, Jeugd, Wonen, Onderwijs, Business Intelligence, de GGD, de dienst Werk, Participatie en Inkomen en de stadsdelen. Ten derde met aanbieders die actief zijn in de opvang en begeleiding van kwetsbaren in de samenleving

Mijn rollen

Projectleider en kwartiermaker

Looptijd

Ruim 2 jaar

Aanpak

Het project is opgezet langs een aantal projectlijnen. Elke lijn heeft zijn eigen karakter. In de bestuurlijke lijn staat het voeren van een lobby centraal; in een andere lijn gaat het om het realiseren van tijdelijke opvangplekken; in weer een andere lijn gaat het om het bewerkstelligen van doorbraken met individuele cliënten. Gezien het aantal stakeholders is het informeren van alle betrokkenen van groot belang; er is dus ook een speciale communicatielijn ingericht. Vanuit het landelijk actieprogramma zijn zogenaamde doorbraakgelden aanwezig. Dit is ‘bureaucratievrij geld’ dat gebruik kan worden voor het helpen van individuele cliënten in de geest van The Rotterdam Project met Beau van Erven Dorens. Naast het aanpassen van beleid kunnen we binnen het project dus ook concrete dingen doen.

Resultaat

Het project levert in eerste instantie procesresultaten op. Gezien de complexiteit is het een illusie om te veronderstellen dat het aantal dak- en thuisloze jongeren werkelijk naar nul wordt teruggebracht. Met doorbraakmiddelen worden wel15 jongeren echt verder geholpen. Daarnaast is er een pilot gestart met tijdelijke opvangplekken voor kwetsbare meiden. De lobby vanuit het actieprogramma draagt ertoe bij dat wet- en regelgeving wordt aangepast, bijvoorbeeld als het gaat om de kostendeelnemersnorm en de verplichte zoektermijn voor jongeren. Verder heeft het project geholpen om de doorbraakmethodiek op de kaart te zetten en start het Regionale Opleidingscentrum (ROC) een klas waarin dak- en thuisloze jongeren extra begeleiding krijgen om weer terug te keren naar school.

Voor meer informatie over het landelijk actieprogramma dak- en thuisloze jongeren, klik hier